Đăng ký Đăng nhập

ĐỔI THẺ TỰ ĐỘNGForm đổi thẻ mặc định:


BẢNG GIÁ ĐỔI THẺ


# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 10 % 10 % 10 % 8 % 8 % 8 % 8 % 12 % 12 %
Thẻ xử lý nhanh 14 % 14 % 14 % 12 % 12 % 12 % 12 % 15 % 15 %
Đối tác 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ
Thẻ xử lý chậm 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 %
Thẻ xử lý nhanh 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 16 %
Đối tác 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ
Thẻ xử lý chậm 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Thẻ xử lý nhanh 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Đối tác 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ 2.000.000 đ 5.000.000 đ 10.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %
Thẻ xử lý nhanh 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %
Đối tác 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Thẻ xử lý nhanh 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
Đối tác 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ
Thẻ xử lý chậm 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
Thẻ xử lý nhanh 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 %
Đối tác 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Thẻ xử lý nhanh 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Đối tác 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 %
Thẻ xử lý nhanh 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 %
Đối tác 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 %