Đăng ký Đăng nhập

ĐỔI THẺ TỰ ĐỘNG
BẢNG GIÁ ĐỔI THẺ


# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 %
Thẻ xử lý nhanh 13 % 13 % 13 % 12 % 12 % 12 % 13 % 16 % 16 %
Đối tác 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ
Thẻ xử lý chậm 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 %
Thẻ xử lý nhanh 13 % 13 % 13 % 14 % 14 % 14 % 14 % 15 %
Đối tác 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ
Thẻ xử lý chậm 21.5 % 21.5 % 21.5 % 21.5 % 21.5 % 21.5 % 21.5 % 21.5 %
Thẻ xử lý nhanh 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 %
Đối tác 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %
Thẻ xử lý nhanh 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %
Đối tác 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Thẻ xử lý nhanh 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Đối tác 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ
Thẻ xử lý chậm 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Thẻ xử lý nhanh 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Đối tác 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Thẻ xử lý nhanh 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Đối tác 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %